akademia dla dzieci
tel.: +48 33 813 90 60
tel. kom.: +48 508 567 805
e-mail: rynek4@akademiadladzieci.pl
Przykładowe zajęcia:
Regulamin Akademii dla Dzieci
Poniższy regulamin określa zasady funkcjonowania Akademii dla Dzieci i dotyczy wszystkich uczestników. Stanowi on integralną część z umową oraz regulaminem Akademii dla Dzieci.

Uczestnicy Akademii dla Dzieci mają prawo do:
 • Uczestniczenia we wszystkich przewidzianych dla danej grupy zajęciach, konkursach, treningach, zawodach, turniejach i imprezach organizowanych przez Akademię dla Dzieci.
 • Korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów, zgodnie z programem treningów przewidzianym przez trenerów, instruktorów i nauczycieli oraz zgodnie ich wskazówkami
 • Udziału w określonych i wybranych zajęciach wg umowy oraz w pozostałych tzw. zajęciach -open”, których celem jest zapoznanie się Uczestnika i wprowadzenie do grupy.
 • Zapisów w pierwszej kolejności na letnie oraz zimowe półkolonie oraz obozy.
 • Posiadania karty Akademii dla Dzieci, która jest jednocześnie rachunkiem bankowym i kartą płatniczą Uczestnika Akademii dla Dzieci. Karta umożliwia płatności za dodatkowe usługi, w szczególności za konsumpcję, wyciągi narciarskie, sprzęt sportowy.
 • Zgłaszania uwag lub propozycji zmian koordynatorowi Akademii dla Dzieci.

Uczestnicy Akademii dla Dzieci mają obowiązek:
 • Przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz ppoż
 • Bez wiedzy trenera, instruktora, nauczyciela lub opiekuna nie oddalać się od grupy
 • Słuchać i wykonywać polecenia trenera, instruktora, nauczyciela, opiekuna
 • Dbać o powierzone mienie
 • Przestrzegać zasad dobrego wychowania w tym zasad fair play

Każdego uczestnika obowiązują następujące reguły:
 • Podczas zajęć obowiązuje strój sportowy dostosowany do warunków atmosferycznych, w tym wymagane jest obuwie sportowe dostosowane do określonych zajęć.
 • Czas trwania zajęć określony jest w grafiku zajęć.
 • Zajęcia Akademii dla Dzieci są płatne w cyklu miesięcznym, zgodnie z określonym wyborem zajęć dostępnym na stronie internetowej www.akademiadladzieci.pl oraz dołączonym do regulaminu szczegółowym cennikiem usług
 • Opłaty miesięczne należy dokonywać najpóźniej do 10 dnia danego miesiąca. Sposoby płatności: gotówką lub kartą w biurze, wpłatą/przelewem bankowym na konto Akademii dla Dzieci.
 • W przypadku choroby uczestnika zajęć, płatność przechodzi na następny okres (po okazaniu zwolnienia lekarskiego)
 • Wszelkie zmiany, pytania, odwołania, uwagi, i inne informacje należy przekazywać mailowo lub smsem koordynatorowi Akademii dla Dzieci.
 • W przypadku złych warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć, mogą odbyć się zajęcia zastępcze lub zajęcia nie odbywają się. W takiej sytuacji zajęcia, które nie odbyły się odrobione zostają w terminie ustalonym wspólnie przez większość grupy i trenera.
 • Za mienie pozostawione na basenie, kortach, placu zabaw oraz innych miejscach publicznych Akademia dla Dzieci nie ponosi odpowiedzialności.
 • Za umyślne szkody wyrządzone przez uczestnika Akademii dla Dzieci odpowiadają Jego rodzice lub prawni opiekunowie.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia z listy uczestników, w przypadku rażącego łamania zasad i obowiązków związanych z uczestnictwem w Akademii dla Dzieci.
 • Osoby, które nie wyrażają zgody na zamieszczanie w materiałach promocyjnych zdjęć lub filmów z udziałem ich podopiecznych wykonanych podczas treningów zobowiązane są do zostawienia pisemnej informacji na ten temat podczas podpisywania umowy.